หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
นายศุภลักษณ์ รูปศรี
 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 32)

นางสาวภูรีรัช ธรรมเสนา
(วิศวกรปฎิบัติงาน
ปฏิบัติการระดับสูง)

(หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล)

นายอาทิตย์ ปริยะ
(นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)

(หัวหน้างานใบอนุญาต)

นางรสสุคนธ์ สอนสัญ
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับสูง) 

(หัวหน้างานอำนวยการ)

นางสาวขวัญนภา นกแก้ว
(นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง)

(หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค)

นายกิตติชัย คำกวน
(นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง)
นายปฎิภาณ วงศ์เมือง
(นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง)
นางสาวกัญญณัช เกษมสิทธิ์
(นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับสูง)
นายเสรี นันสูงเนิน
(ลูกจ้าง)
นายชัยนเรศ คุณา
(ลูกจ้าง)
นายศรุต ศรีถาวร
(ลูกจ้าง)
นางสาวชณัตพร ศรีธรรม
(นักวิชาการนโยบายและแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง)
นางสาวจิตจิรา เรืองสวัสดิ์
(ลูกจ้าง)
   
นายสิทธิชัย สุปินนะ
(ลูกจ้าง)
  นายอำนวย อินสุข
(เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง)
 
     
    นางสาวกรวรรณ อ้อยบำรุง
(ลูกจ้าง)
 
     
    นายอิทธิชัย โปธา
(บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ)
 
     
    นายภูวดล นามวงศ์
(บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ)
 
       
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_lpn@nbtc.go.th    โทร :  063 - 6659638 โทรสาร :