หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช. อนุมัติเงินรอบแรก 344.6 ล้านบาท สนับสนุน 41 โรงพยาบาล - สถาบันการแพทย์ของรัฐ สู้โควิด-19
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :31/10/2557
กสทช. อนุมัติเงินรอบแรก 344.6 ล้านบาท สนับสนุน 41 โรงพยาบาล - สถาบันการแพทย์ของรัฐ สู้โควิด-19
📣วันนี้ (8 เม.ย. 2563) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 รอบแรก จำนวน 41 แห่ง วงเงิน 344.647 ล้านบาท แบ่งเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณ กทปส.สนับสนุน 12 แห่ง วงเงิน 255.999 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. 29 แห่ง วงเงิน 88.648 ล้านบาท
.
สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณฯ ขณะนี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็น 1,294.98 ล้านบาท (เดิมกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่งยอดการขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง กรอบวงเงิน 1,972 ล้านบาท
.
🏥 สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ได้รับอนุมัติในการพิจารณาจัดสรรในงวดแรก มีจำนวน 41 แห่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดบริการผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 19.150 ล้านบาท
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี วงเงิน 19.726 ล้านบาท
3. โครงการจัดทำ ICU Negative room เพื่อศักยภาพการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี วงเงิน 35.382 ล้านบาท
4. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงเงิน 27.330 ล้านบาท
5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 24.030 ล้านบาท
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 18.144 ล้านบาท
7. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 18.302 ล้านบาท
8. โครงการระบบดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 แบบบูรณาการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น วงเงิน 19.550 ล้านบาท
9. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องแยกความดันลบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วงเงิน 16.790 ล้านบาท
10. โครงการจัดซื้อทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid 19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน 19.160 ล้านบาท
11. โครงการปรับปรุงหน่วยบริการเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID19 ระยอง ของโรงพยาบาลระยอง วงเงิน 18.533 ล้านบาท
และ 12. โครงการจัดทำห้องความดันลบรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วงเงิน 19.900 ล้านบาท
13.โรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนวงเงิน 5.935 ล้านบาท
14.โรงพยาบาลปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 13.98 ล้านบาท
15.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม สนับสนุนวงเงิน 1.64 ล้านบาท
16.โรงพยาบาลสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 1.3 ล้านบาท
17.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สนับสนุนวงเงิน 9.635 ล้านบาท
18.โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนวงเงิน 5 ล้านบาท
19.โรงพยาบาลโพนพิสัย สนับสนุนวงเงิน 5.565 ล้านบาท
20.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สนับสนุนวงเงิน 8.238 ล้านบาท
21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สนับสนุนวงเงิน 4.872 ล้านบาท
22.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 9.4 ล้านบาท
23.โรงพยาบาลพนัสนิคม สนับสนุนวงเงิน 0.751 ล้านบาท
24.โรงพยาบาลเนินมะปราง สนับสนุนวงเงิน 4.105 ล้านบาท
25.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สนับสนุนวงเงิน 0.736 ล้านบาท
26.โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สนับสนุนวงเงิน 0.396 ล้านบาท
27.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 1.040 ล้านบาท
28.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 0.058 ล้านบาท
29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สนับสนุนวงเงิน 0.467 ล้านบาท
30.โรงพยาบาลสุขสำราญ สนับสนุนวงเงิน 4.048 ล้านบาท
31.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
32.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
33.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
34.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
35.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
36.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
37.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
38.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
39.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
40.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนวงเงิน 1.139 ล้านบาท
41.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สนับสนุนวงเงิน 0.694 ล้านบาท
.
นายฐากรฯ กล่าวว่า สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามาในส่วนที่เหลือ สำนักงาน กสทช. จะรีบพิจารณาและนำเสนอ กสทช. ในการประชุม กสทช. ในสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะมีการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนกรอบวงเงินเพื่อสู้โควิด-19 ให้กับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนไปเรื่อยๆ
.
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.
92052089_2822792081109526_5499951771398701056_n.png
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :