Home >News > สำนักงาน กสทช เขต 9 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ “ซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อรายงานสถา
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
สำนักงาน กสทช เขต 9 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ “ซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”
ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2557 สำนักงาน กสทช เขต 9 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ “ซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสาร เพื่อรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” ดังนี้วันที่ 25 ต.ค. 57 ดำเนินการประชุมซ้อมแผนปฏิบัติงานบนโต๊ะ (Table Top Exercise-TTX) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และในวันที่ 29 ต.ค. 57 ดำเนินการซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Filed Training Exercise -FTX)ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน พร้อมทั้งเปิดศูนย์ประสานงานสื่อสารภัยพิบัติ กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ณ สำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่ เพื่อติดต่อสื่อสารช่องความถี่กลางในข่ายราชการ รัฐวิสาหกิจ ,ข่ายวิทยุสมัครเล่น ,ข่ายวิทยุซีบี โดยใช้สื่อสารแบบบูรณาการไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ นายกฤตธิพัฒน์ กลขุนทด หัวหน้างานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศุภลักษณ์ รูปศรี หัวหน้างานกิจการโทรคมนาคม และพนักงาน ภภ.เขต 9 ได้ร่วมกันดำเนินการจัดให้มีฝึกซ้อมแผนฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดลำพูน โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน, กองกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน, ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่ กองตำรวจสื่อสาร ,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนประมาณ 350 คน ซึ่งผลการฝึกซ้อมและติดต่อประสานงานทางวิทยุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดียิ่งทำให้การฝึกซ้อมแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง นอกจากการติดต่อสื่อสารทางวิทยุแล้ว ทภ.ยังได้ดำเนินการเปิด Web conference ให้กับ ภภ.เขต 9 เพื่อลิงค์สัญญาณจากสถานที่ฝึกซ้อมแผนฯ ออกไปยัง อ.ขุนยวม อ.แม่สะเรียง, อ.แม่ลาน้อย, อ.สบเมย, อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า, อ.เมือง, จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทางหนึ่งด้วย

1_1.jpg2_1.jpg3_1.jpg4_1.jpg5_1.jpg7_1.jpg8_1.jpg9_1.jpg10_1.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : mtr_cm@nbtc.go.th    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670