Home > Permission Form > กิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
กิจการวิทยุสมัครเล่น
 • แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียน   ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอทำใบแทนใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น   ดาวน์โหลด
 • ใบมอบอำนาจ   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสิทธิในสถานที่ตั้ง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสิทธิการครอบครอง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้าง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์   ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประจำที่   ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาต ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาต ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม   ดาวน์โหลด
 • แบบ ฉก.2   ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : [email protected]    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670