Home > Permission Form > กิจการเคลื่อนที่ทางบก
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :09/01/2015
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
อนุญาตให้ร่วมข่ายสื่อสารของราชการ เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ เท่านั้น
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมข่ายสื่อสารของราชการ
ขนตอนการขอเขารวมขายสอสารของราชการ.jpg
   
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต เชียงใหม่
68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200    email : [email protected]    โทร : 0-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  โทรสาร : 0-5327-4670