หน้าแรก > บริการ > การรับรองมาตรฐานกลับ สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่เข้าข่าย “ทำ” ตาม พ.ร.บ.
บันทึกโดย :นายกิตติชัย คำกวน (เขต32 ตาก)
วันที่บันทึก :11/08/2563
การรับรองมาตรฐานกลับ สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่เข้าข่าย “ทำ” ตาม พ.ร.บ.
การรับรองมาตรฐานกลับ สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่เข้าข่าย “ทำ” ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 2498
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ลำพูน
324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000    email : mtr_32@nbtc.go.th    โทร :  053-584488 , 053-584499 โทรสาร :